Shamanism

Det finns en uppsjö av texter om shamanism så det känns inte jättemotiverat för mig att skriva ytterligare en. Men uppfattningarna om vad shamanism är varierar, ofta vinklade mot föreliggande intresse eller verklighetsuppfattning. Så för att kunna veta vad just jag menar med shamanism så beskriver jag det kort här, enbart utifrån egna och upprepade erfarenheter på den shamanska vägen. 

En introduktion

Shamanismen är världens äldst kända andliga tradition och väg för botekonst och livshantering i vid bemärkelse. Shamaner är verksamma på olika platser världen över och fungerar som en länk mellan andevärlden och den vanliga verkligheten och intar i den uppgiften rollen som rådgivare, helare och ceremoni-hållare. De bemöter och behandlar problem och frågor kopplade till livet i sin helhet, från födelse och död och allt däremellan. Det är både kvinnor som män som på olika sätt får sin kallelse till den shamanska vägen, säger Ja till den och verkar därefter. 

Genom välbeprövade metoder förändrar shamanen (eller den som utövar shamanism) sitt medvetandetillstånd för att komma i kontakt med andra delar utav verkligheten. Några vanliga tillvägagångssätt för det är trumma, skallra, sång och dans. Bruk av så kallade enteogena växter och svampar förekommer och betraktas som traditionsenligt på de platser där dessa växer naturligt. Det shamanska medvetandetillståndet och metoderna för det är oavsett vilket inget självändamål utan används specifikt för att kunna föra kraft, helande och kunskap från den icke ordinära verkligheten till den här vanliga verkligheten. 

I det arbetet samarbetar shamanen med flera olika andar: förfädersandar och andra lärare, djur- och växtandar med flera som fungerar som livsexperter, vägvisare, följeslagare och förmedlare av kraft, helande och kunskap. Naturen är en stark kunskapsbärare och kraftgivare, som människan är en likvärdig del av. I det förändrade medvetandetillståndet kommunicerar och interagerar den som vill med allting levande: Växter kan berätta om sina nytto-områden, ett berg kan förtälja hur människorna levde förr och ett träd kan skänka djup tröst och hopp (eller tvärtom). Det finns många exempel på den här typen av erfarenheter som håller djup insikt och inspiration i samklang och i samröre med allt som lever runt omkring oss, men som vanligtvis i vår kultur inte anses som medvetet. 

Shamanism kan till en början eller över tid läras ut av någon som har god kännedom, kunskap och erfarenhet av shamanskt arbete och som vill dela med sig av det till andra. En bra lärare ger eleven redskap som tillåter honom eller henne att göra egna erfarenheter och skapa egna hållbara och konstruktiva kontakter med andevärlden och det osynliga i naturen runt omkring oss. Alla som lär sig shamanism blir inte per automatik shamaner eller väljer att någonsin titulera sig som det. Men den som vill kan lära sig att utöva shamanism i större eller mindre omfattning, på ett sätt som kommer jorden och dess invånare till gagn inom livets alla områden och olika skeden.